UPsite-logo-zonder-achtergrond

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UPsite EN WEBDESIGN-VENLO

UPsite valt onder Webdesign-Venlo, tezamen worden deze partijen aangeduid als “Gebruiker”. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen de Contractant en Gebruiker met betrekking tot het maken en opleveren van een Website en bijbehorende producten en diensten. Contractant verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen van onderstaande artikelen en hiermee akkoord gaat. Gebruiker heeft het recht om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen, dan wel wijzigingen aan de vorm van een product of dienst en/of technische ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen worden via haar website www.UPsite.online en/of www.webdesign-venlo.nl bekend gemaakt.:

 Artikel 1: definities en begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt, zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en Contractant waarop Gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Contractant: de wederpartij met wie Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee overeenkomstige rechten, zoals modelrecht, auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, copyrights, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Gebruiker op grond waarvan Gebruiker diensten en services aan Contractant verschaft.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties van de Dienst.
CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website van Contractant beheerd kan worden.
Content: inhoud van de Website zoals teksten foto’s, video’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door Gebruiker in opdracht van Contractant of door Contractant zelf of door andere partijen op de Website is of wordt geplaatst. Gebruikers Content: de door Gebruiker op de Website geplaatste Content welke niet afkomstig is van Contractant, zoals teksten, foto’s, video’s en andere communicatie uitingen.
Domeinnaam: het webadres waarmee de Website van een klant op het internet gevonden wordt en eventueel gekoppeld aan e-mailadressen. Hosting: dienst waarbij voor de Contractant informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;
Server: een computer welke ook wel een Server wordt genoemd, waar de Website inclusief content van de website wordt bewaard.
Website: de door Gebruiker voor Contractant opgeleverde Website waar de Hosting en eventueel e-mailadressen behoren.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en Contractant aangaande de website en gerelateerde diensten en producten welke worden geleverd door Gebruiker aan de Contractant. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan de Contractant beschikbaar gesteld.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Gebruiker wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.4 Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
2.5 Gebruiker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij een wijziging via de website van Gebruiker wordt bekendgemaakt, of op een andere wijze aan Contractant wordt bekend gemaakt.

Artikel 3: totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Contractant een bestelformulier of offerte van Gebruiker heeft ingevuld of ondertekend en de daarbij vastgestelde voorwaarden door Contractant zijn geaccepteerd.
3.2 Alle door Gebruiker voorgestelde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het voorstel uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.3 Gebruiker is altijd gerechtigd om een aanvraag te weigeren, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als zij twijfel heeft over of de (potentiële) Contractant in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen richting Gebruiker. Bij weigering kan een (potentiële) Contractant nooit een schadevergoeding van Gebruiker eisen. Gebruiker heeft daarbij geen enkele verplichting haar overwegingen te melden aan de (potentiële) Contractant.

Artikel 4: hosting

4.1 Gebruiker zal gedurende de overeenkomst voor Contractant de website hosten op een Server van Gebruiker, voor een goed beheer, een goede bereikbaarheid en andere technische mogelijkheden.
4.2 Gebruiker hanteert voor zijn abonnementen, afhankelijk van het gekozen pakket, een vast aantal MB’s en dataverkeer.
4.3 Gebruiker doet haar uiterste best de Server en Website te beveiligen tegen onbevoegde toegang (hacking) doch is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van onbevoegde toegang voor eventuele schade en/of andere (nadelige) gevolgen voor Contractant.

Artikel 5: dienstverlening

5.1 Gebruiker zal haar uiterste best doen om de website en eventueel bijkomende diensten en producten zoals overeengekomen met Contractant te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Gebruiker zal er altijd naar streven om de schriftelijk afgesproken product(en) en/of diensten zoals de Website tussen Gebruiker en Contractant te leveren binnen de overeengekomen termijn, echter mogen alle leveringstermijnen alleen als richtlijn en daarom nooit als bindend en definitief worden gezien door Contractant.
5.3 Gebruiker kan niet 100% garanderen dat er geen Storingen, virussen of hacks optreden. Gebruiker doet haar uiterste best om Storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Gebruiker kan daarbij echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische Storingen, virussen of hacks. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van haar Content. Gebruiker kan een adviserende rol spelen over de wijze waarop deze content zo goed mogelijk kan worden bewaard waarbij Gebruiker voor UPsite klanten wekelijks een back-up zal maken.
5.4 Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen en geleverde product(en) en/of diensten zoals de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden, verbeteringen, updates, de website aan te passen aan de huidige stand van de techniek, zonder dat Contractant recht heeft op schadevergoeding of de Overeenkomst of samenwerking hierom kan ontbinden. Gebruiker zal haar uiterste best doen tijdelijke onderbrekingen (bijvoorbeeld van de hosting) of veranderingen zo goed mogelijk te laten verlopen en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of schade in de ruimste zin des woord welke hierdoor is opgelopen.
5.5 Gebruiker is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden voor het maken en/of onderhouden product(en) en/of dienst(en) zoals de website van Contractant.
5.6 Als volgens Gebruiker extra werkzaamheden vereist zijn, bijvoorbeeld doordat Contractant dat vraagt of veroorzaakt, dan is Gebruiker gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten aan Contractant in rekening te brengen. Gebruiker zal zulks vooraf zoveel mogelijk aangeven jegens Contractant.

Artikel 6: service en ondersteuning

6.1 Contractant heeft na oplevering van de Website recht op voorlichting zoals een uitleg in de vorm van een handleiding welke uitleg geeft over het zelf eenvoudig aanpassen van teksten in het Content Management Systeem of andere vragen die betrekking hebben op producten en diensten van Gebruiker.
6.2 Contractant zorgt na oplevering van de initiële Website door Gebruiker zelf voor gewenste aanpassingen aan de Content op de Website (hij kan zelf de Website naar eigen believen inrichten). In de Overeenkomst worden deze afspraken vastgelegd.
6.3 Contractant kan aan Gebruiker om aanpassingen vragen / maatwerk te maken. Contractant is alsdan het standaard uurtarief van
€ 65,00 verschuldigd. Gebruiker is altijd gerechtigd om ervoor te kiezen gevraagde wijzigingen door de Contractant niet direct, of niet uit te voeren.
6.4 Wanneer Gebruiker constateert dat de Contractant de bandbreedte overschrijdt, dan wordt de Contractant benaderd voor een ander pakket met een hogere prijs; het is dan aan de Contractant om dat aanbod te accepteren, of om minder bandbreedte te gaan gebruiken. In het geval waarbij er veel meer dan het gemiddelde dan alle Contractanten tezamen bandbreedte is gebruikt door de Contractant, dan heeft Gebruiker het recht de kosten hierop te verhalen bij de Contractant.

Artikel 7: hulp en verplichtingen door contractant

7.1 Contractant zal zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van de producten/diensten uit de Overeenkomst. Contractant zal daarbij alle benodigde gegevens en/of content op tijd en volgens de door Gebruiker aangegeven (technische) specificaties voor aanvang van de bouw van de website aanleveren zodat Gebruiker de producten/diensten kan uitvoeren en opleveren.
7.2 Gebruiker heeft het recht de eisen en de (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst aan te passen of te optimaliseren. Gebruiker zal Contractant via een e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
7.3 Contractant verklaart dat alle gevraagde informatie juist en volledig is en stelt Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte bij wijzigingen van relevante gegevens.
7.4 Contractant garandeert Gebruiker dat de door Contractant geboden producten en/of diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse Wetgeving en garandeert dat informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden.
7.5 Contractant vrijwaart Gebruiker volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen van derden tot schadevergoeding en vrijwaart Gebruiker daarbij voor alle kosten welke in dit verband worden gemaakt.
7.6 Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derde(n) partij(en) tenzij Gebruiker hier Contractant uitdrukkelijk schriftelijk toestemming toe verleent.
7.7 Contractant dient zorgvuldig om te gaan met inloggegevens. In het geval van of het vermoeden van misbruik of ontvreemding, dan zal Contractant direct Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Gebruiker kan dan de toegang tot de website (tijdelijk) blokkeren of binnen het vermogen van Gebruiker andere passende (veiligheids)maatregelen nemen.
7.8 Gebruiker is een professionele website bouwer en doet haar best om de website te beschermen tegen onbevoegden, virussen of hackers, echter is Contractant zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aangebracht door onbevoegden, virussen, hackers of eigen (onbedoelde) wijzigingen, verdwenen gegevens en/of veranderingen aan de website. Gebruiker aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
7.9 Nadat de Website schade heeft opgelopen, kan Contractant Gebruiker vragen deze schade te herstellen, een eventuele back-up terug te zetten als voorhanden (Gebruiker doet haar uiterste best om geregeld back-ups te maken en het terugzetten van een vorige Website versie kan doorgaans gemakkelijk en snel; maar is nooit 100% gegarandeerd, afhankelijk van de schade en de wijze waarop de schade is toegebracht (o.a. hacking) waarbij Gebruiker gerechtigd is alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen. Gebruiker zal bij grote schade van te voren een aparte begroting opgeven, waarbij Contractant de keuze heeft hier wel of niet tot herstel te laten overgaan.
7.10 Contractant dient bij verhuizing of wanneer het (factuur)adres verandert, tijdig en voorafgaand schriftelijk aan Gebruiker zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres mee te delen.

Artikel 8: vergoeding en betaling

8.1 Contractant betaalt na het tot stand komen van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.1 de overeengekomen prijs (startersbedrag) voor bestelde producten en/of diensten. Contractant krijgt vervolgens toegang tot het portaal waarbij hij zijn menu-items, content, afbeeldingen etc. invoert. Vervolgens zal Gebruiker de website ontwerpen. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s, exclusief BTW.
8.2 De vergoedingen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen (abonnementsgeld afhankelijk van de pakketkeuze) en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
8.3 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd, waarbij Contractant de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dient te hebben voldaan.
8.4 Met het afsluiten van de Overeenkomst geeft Contractant nadrukkelijke toestemming voor maandelijkse vergoedingen welke via een automatisch incasso dienen te worden voldaan. Contractant gaat akkoord met een automatische incasso voor het in de Overeenkomst afgesproken bedrag. Indien de automatische incasso om welke reden dan ook niet lukt is de Contractant gehouden het verschuldigde bedrag omgaande aan Gebruiker over te maken. Voorts dient Contractant er zorg voor te dragen dat de volgende automatische incasso probleemloos zal kunnen worden uitgevoerd.
8.5 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Contractant in verzuim, waarbij de Contractant vanaf die datum over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand.
8.6 Wanneer Contractant in betalingsverzuim is, is deze naast het verschuldigde bedrag en vergoeding van rente, ook verschuldigd om alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden met een minimum van 15% van de hoofdsom.
8.7 Een beroep door Contractant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.
8.8 Indien Contractant na een betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, kunnen alle Producten en/of Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Gebruiker tijdelijk worden opgeschort.

Artikel 9: intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Gedurende de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst en betaling van alle financiële verplichtingen van Contractant aan Gebruiker komen de website en de Intellectuele Eigendomsrechten van de website automatisch aan Gebruiker toe. De Website wordt na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.
9.2 Contractant garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse wet en regelgeving, geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
9.3 De Intellectuele Eigendomsrechten op Content zoals teksten en afbeeldingen die Contractant aan Gebruiker aanlevert, berusten bij Contractant. Contractant garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken en staat ervoor in dat deze content geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat deze gerechtigd is deze content aan Gebruiker beschikking te stellen voor de website. Contractant vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derde partijen.
9.4 Na beëindiging van de overeenkomst en betaling van alle financiële verplichtingen van Contractant aan Gebruiker is er voor Contractant de mogelijkheid om de domeinnaam kosteloos over te nemen van Gebruiker. Voorts zal de domeinnaam tot die tijd uitsluitend aan Gebruiker toekomen zolang Contractant nog een betalingsverplichting heeft richting Gebruiker. Contractant kan gedurende deze periode in geen geval en op geen enkele wijze aanspraak maken op een overdracht. Het is Contractant niet toegestaan (niet tijdens en niet na de looptijd van de overeenkomst) en Contractant mag derden ook niet toestaan om de gehele of delen van de Website dan wel het design van de Website en/of (delen van) de broncode te kopieren, te modificeren, aan te passen en/of over te zetten naar een andere domeinnaam of partij, een en ander op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 2.500,00 aan Gebruiker.
9.5 Contractant heeft het recht om na afloop van de Overeenkomst met Gebruiker en na betaling van alle financiële verplichtingen aan Gebruiker de voor Contractant geregistreerde Domeinnaam kosteloos over te nemen. Gebruiker zal na schriftelijk verzoek van de Contractant een transfercode (laten) aanmaken en deze aan de Contractant per email toesturen.Deze transfercode blijft 5 dagen geldig en wanneer Contractant binnen deze 5 dagen geen gebruik maakt van deze code, wordt de Domeinnaam vrijgegeven en, na een quarantaineperiode van circa 40 dagen, beschikbaar gesteld voor registratie door derde partijen. E-mailadressen- en boxen vervallen en zijn niet over overname beschikbaar.
9.6 Indien de Contractant nog niet beschikt over een Domeinnaam zal Gebruiker de Domeinnaam registreren. Gebruiker kan geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd wordt maar zal haar uiterste best doen om de gewenste Domeinnaam succesvol te registreren. .nl en .com domeinnamen zijn inbegrepen in het abonnement, overige extensies tegen meerprijs.
9.7 Wanneer Contractant al een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wil gebruiken voor een door Gebruiker te ontwikkelen Website, dan zal de Contractant deze Domeinnaam aan Gebruiker overdragen. Dit gebeurt doordat Contractant een verhuiscode opvraagt bij de hostingpartij die op dat moment de domeinnaam host. Gebruiker draagt vervolgens zorg voor de koppeling tussen de Website en de Domeinnaam.
9.8 Wanneer Contractant een bestaande website heeft dan zal Gebruiker de Contractant alle benodigde informatie verstrekken om een soepele overstap naar Gebruiker te maken.
9.9 Contractant is akkoord en bekend met het feit dat Gebruiker de Domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Dit zorgt ervoor dat Contractant geen enkel zeggenschap heeft over de registratie van de Domeinnaam, zolang de Overeenkomst van kracht is.

Artikel 10: ontwikkeling en oplevering van de website

10.1 Voorafgaand aan de oplevering plaatst Gebruiker zonder meerkosten Content (teksten en afbeeldingen) via het portaal en leert Contractant eenvoudig via het Content Management Systeem zelf content plaatsen in het portaal. Zodra Contractant hiermee gereed is zal Gebruiker de Website bouwen. Het is van belang voor Contractant zo spoedig mogelijk de Content te plaatsen.
10.2 Zodra de website is gemaakt stuurt Gebruiker aan Contractant een email met daarin een tijdelijke URL waarop de Website staat. Vervolgens heeft Contractant 5 werkdagen om eventuele aanscherpingen door te geven aan Gebruiker voordat de website definitief wordt opgeleverd. De door Gebruiker en Contractant akkoord bevonden aanpassingen zal Gebruiker vervolgens verwerken om daarna de aangepaste Website op te leveren aan Contractant. Na deze aanpassingsronde geldt de Website als geaccepteerd door de Contractant.
10.3 Wanneer de Contractant binnen de 5 werkdagen geen aanpassingsverzoek bij Gebruiker heeft ingediend, dan wordt de Website door Contractant geacht te zijn geaccepteerd.
10.4 Contractant is er zelf voor verantwoordelijk de benodigde teksten aan te leveren.
10.5 Na oplevering van de Website door Gebruiker heeft Contractant 5 dagen de tijd eventuele aanpassingen te laten doorvoeren. Na deze aanpassingsronde geldt de tekst als geaccepteerd door de Contractant.
10.6 Geeft Contractant niet binnen 5 werkdagen een inhoudelijke terugkoppeling, dan geldt de tekst 3 werkdagen na oplevering als geaccepteerd.
10.7 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Content welke Gebruiker heeft geproduceerd voor op de website van Contractant berusten bij Gebruiker zolang de overeenkomst nog loopt en Contractant nog een betalingsverplichting heeft richting Gebruiker. Zolang de overeenkomst loopt verleent Gebruiker een niet-exclusief recht om deze Content te gebruiken voor op de Website. Gebruiker is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of te verwijderen (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij foutieve teksten of afbeeldingen) tijdens de duur van de Overeenkomst, waarbij Contractant geen aanspraak kan maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.
10.8 Gebruiker zal zich uiterst inspannen haar geleverde Producten en/Diensten volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren aan Contractant, echter geeft Gebruiker nooit een garantie richting Contractant dat zij met behulp van de producten en/of diensten van Gebruiker bepaalde omzetten, klanten of bezoekers genereert.
10.9 Gebruiker kan door Contractant verantwoordelijk worden gehouden voor de juiste en professionele installatie van implementaties van aparte plugins of WordPress templates als dit expliciet door Contractant is gevraagd en is overeengekomen. Contractant heeft geen toegang in het CMS om zelf plugins of templates te installeren.
10.10 Gebruiker doet hierbij alles binnen haar vermogen om goede externe software zoals WordPress te installeren voor de Contractant. Alleen kan Gebruiker niet verantwoordelijk worden gesteld door Contractant voor de uiteindelijk werking van de software na oplevering van de ingezette software (zoals plugins of Templates), gezien Gebruiker deze software niet zelf heeft ontwikkeld. Problemen in, ontbrekende of verkeerde specificaties van software van derden kunnen van invloed zijn op de door Gebruiker uit te voeren werkzaamheden en de werking of visualisatie daarvan en kan van invloed zijn op gedane tijdsinschattingen of overeengekomen deadlines.
10.11 Missende functionaliteit die Gebruiker eerder had geoffreerd aan Contractant en abusievelijk niet is toegepast (door Gebruiker en de Contractant), wordt binnen een maand na oplevering van de website kosteloos ontwikkeld. Er is alsdan geen sprake van een “bug” maar van een “volgens afspraak nog te ontwikkelen onderdeel”.
10.12 Als er in de software een bug zit of sluipt, dan zal Gebruiker proberen dit op te lossen, maar dat valt buiten de scope en zal apart worden geoffreerd. Hierin valt ook het benaderen van de softwaremaker.
10.13 Een bug op de website, niet veroorzaakt door software van derden, welke binnen 1 maand na oplevering van het project aan Gebruiker wordt gemeld door de Contractant, wordt kosteloos door Gebruiker opgepakt. Een maand na oplevering of ingebruikname van de website, wordt de tijd nodig voor het oplossen van problemen doorberekend aan de Contractant.
10.14 Het aanmaken van een e-mailadres (webmail) behorende bij de Domeinnaam. Indien Contractant een e-mailprogramma gebruikt, is Gebruiker niet verantwoordelijk voor de koppeling tussen de webmail en het e-mailprogramma. Gebruiker verstrekt instructies via e-mail hoe deze koppeling gemaakt kan worden.
10.15 Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat de Content inbreuk maakt op de aan derden toekomende (intellectuele eigendoms) rechten dan wel anderszins onrechtmatig is, zal Gebruiker Contractant hiervan op de hoogte brengen en hem een termijn stellen waarbinnen de Content dient te worden aangepast. Indien Contractant aan dit verzoek geen gehoor geeft, acht Gebruiker zich gerechtigd de Content te verwijderen. Indien naar de mening van Gebruiker een nadere termijn echter niet kan worden afgewacht is zij gerechtigd per direct tot verwijdering over te gaan, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. Gebruiker is gerechtigd om .zip, .mp3, .jpg en soortgelijke bestanden te verwijderen indien deze bestanden leiden tot een te grote belasting van de Servers.

Artikel 11: garanties en aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker in welk geval Gebruiker uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. Aansprakelijkheid voor Gevolgschade en andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Gebruiker bedraagt nooit meer dan het totaal van de vergoeding voor de betreffende door Gebruiker geleverde Producten of Diensten en nooit hoger dan het door Contractant betaalde bedrag. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan 1.000 euro per gebeurtenis. Een reeks van gebeurtenissen wordt daarbij als één gebeurtenis beschouwd.
11.3 Onder directe schade worden enkel en uitsluitend verstaan de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Gebruiker te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Gebruiker wel aan de Overeenkomst voldoet.
11.4 Gebruiker is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voor de Contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website.
11.5 Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving en gevolgschade, is uitgesloten.
11.6 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 3 (drie) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

Artikel 12: opschorting

12.1 Gebruiker heeft het recht de ontwikkeling van de producten en/of diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en of deze Algemene Voorwaarden. Zodra Contractant wederom zijn verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt dan zal Gebruiker de opschorting opheffen.

Artikel 13: looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wordt, behoudens opzegging uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het overeengekomen jaar, stilzwijgend telkenmale met één jaar verlengd.
13.2 Onverminderd alle overige rechten, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Contractant: 1) Contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan Contractant is verleend, 2) Contractant in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag tot faillissement is ingediend, 3) Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en haar tekortschietingen, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door Gebruiker, niet binnen een redelijke termijn heeft herstelt.
13.3 Vroegtijdige opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nooit van enige betalingsverplichting voor de door Gebruiker geleverde Producten en/of Diensten. Nog openstaande financiële verplichtingen van Contractant aan Gebruiker, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
13.4 Binnen twee weken na een vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen Gebruiker in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de door Gebruiker geleverde producten of diensten.

Artikel 14: slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Gebruiker heeft het recht om, zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant, de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een dochteronderneming, een andere partij (bijvoorbeeld in het geval van overname van de activiteiten), of (delen van) de activiteiten uit te besteden.
14.3 Bij een geschil wordt deze voorgelegd aan een bevoegde rechter in Roermond.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.

Wij bellen jou terug

Graag geven we je telefonisch advies

Je gegevens

We geven graag advies

We bellen je zo snel mogelijk terug om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.  In de tussentijd kun je nog even verder kijken op onze website om inspiratie op te doen voor je nieuwe website

Kies uw pakket

[/et_pb_row]
[/et_pb_column]

Historie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

mock-up-usps-upsite

Kies uw pakket

Kies uw pakket

Kies uw pakket

Kies uw pakket

Kies uw pakket

Kies uw pakket

Kies uw pakket